top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin Bulik

Czym jest kasacja?

Zaktualizowano: 8 wrz 2023


bogini Temida

W polskim prawie kasacja w postępowaniu karnym oraz skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym to procedury odwoławcze, które umożliwiają stronie, która przegrała w postępowaniu przed sądem drugiej instancji, zaskarżenie wyroku do Sądu Najwyższego. Obydwie procedury zaliczają się do tzw. nadzwyczajnych środków zaskarżenia i są jednymi z możliwych środków odwoławczych, które przysługują w polskim systemie prawnym.

Kasacja a dwuinstancyjność

W polskim sądownictwie powszechnym istnieje zasada dwuinstancyjności, co oznacza, że sprawy sądowe rozpatrywane są przez sąd pierwszej instancji, a następnie można odwołać się od jego wyroku do sądu drugiej instancji. Jednakże, w niektórych przypadkach, przysługuje prawo do kasacji, które daje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Aby sąd ten rozpatrzył środek zaskarżenia, muszą zostać spełnione warunki formalne kasacji. Kasacja jest dopuszczalna tylko w określonych przypadkach przewidzianych przez ustawę. Zazwyczaj muszą to być poważne naruszenia prawa lub istotne błędy proceduralne. Osoba składająca kasację musi posiadać interes prawny w odwołaniu się od wyroku. Oznacza to, że strona musi być bezpośrednio zainteresowana w wyniku sprawy i ponieść szkodę z powodu orzeczenia sądu. Kasacja oraz skarga kasacyjna nie mogą zostać sporządzone i wniesione samodzielnie przez stronę postępowania, ponieważ może je wnieść tylko określony krąg podmiotów uprawnionych, w tym adwokat.

Co jeszcze musisz wiedzieć o kasacji?

Oferując pomoc prawną w Żyrardowie, przypominamy, że kasację i skargę kasacyjną można złożyć w określonym terminie, który przy kasacji w postępowaniu karnym wynosi 30 dni, a przy skardze kasacyjnej w postępowaniu cywilnym wynosi 2 miesiące, przy czym bieg obydwu terminów jest liczony od dnia doręczenia stronom wyroku sądu drugiej instancji z pisemnym uzasadnieniem. Sąd Najwyższy rozpatruje złożoną kasację i podejmuje decyzję, czy sprawę ponownie rozpatrzyć. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że kasacja jest uzasadniona, może uchylić orzeczenie sądu drugiej instancji, a także w określonych przypadkach również pierwszej instancji i przekazać sprawę sądowi merytorycznemu do ponownego rozpoznania.

73 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page